„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 07.07.2023r.

Konkurs 2/2023

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Termin składania wniosków: od 28 lipca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r.

Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch (2) egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Limit dostępnych środków: 886 300,28 zł / 221 575,07 euro (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 28/100 / dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć 07/100 euro).


Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złożonego, publikowanego przez Europejski Bank Centralny(EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).


Termin realizacji operacji do 30 czerwca 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursu-2 2023

2. Lokalne kryteria wyboru operacji

3. Wniosek wopp instrukcja

4. Karta opisu operacji wzor

5. Umowa z załącznikami

6. WOP instrukcja

7. Załącznik nr 1 do wytycznych

Zamieszczono 04.11.2022r.

KONKURS NR 1/2022

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2022

Termin składania wniosków: od 25 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: premia 70.000,00 zł.

Dokumenty do pobrania

1 -ogłoszenie-konkursu-1_2022

2-lokalne-kryteria

3-karta_opisu_operacji_wzor

4 - wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją

5 - umowa

6 - biznes plan

7 - info monitor

8 - wniosek o płatność

9 - Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX

Zamieszczono 04.11.2022r.

Konkurs nr 2/2022/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2022

Termin składania wniosków: od 23 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Limit dostępnych środków: 72 912,72 zł/ 18 228,18 euro(słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście 72/100; słownie euro: osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 18/100).

Zamieszczono 11.10.2022r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju unieważnia konkurs 1/2022/G dotyczący składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze względu na omyłkowe zamieszczenie na stronie www.wir-lgd.org.pl niewłaściwych kryteriów wyboru Grantobiorców.

Zamieszczono 06.10.2022r.

Konkurs nr 1/2022/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2022

Termin składania wniosków: od 27 października 2022 r. do 25 listopada 2022 r.

Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Limit dostępnych środków: 72 912,72 zł/ 18 228,18 euro(słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście 72/100; słownie euro: osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 18/100).

Dokumenty do pobrania

1. 2022 G ogłoszenie grantu >>>

2. WNIOSEK-o powierzenie-grantu >>>

3. karta-opisu-operacji granty >>>

4. lokalne kryteria wyboru operacji >>>

5. Wzory-zał-do-wniosku-OŚWIADCZENIA >>>

6. Wzory-zał-do-wniosku-RODO >>>

7. wzór umowy o powierzenie grantów >>>

8. Wniosek o płatność granty >>>

9. Sprawozdanie granty >>>

Zamieszczono 02.12.2021r.

KONKURS NR 2/2021

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2021

Termin składania wniosków: d 31 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

Miejsce składania wniosków:Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł.

Załączniki :

1-ogłoszenie-konkursu-2_2021 >>>

2-lokalne-kryteria >>>

3-karta_opisu_operacji_wzor >>>

4 - wniosek o przyznanie pomocy instrukcją >>>

5 - umowa >>>

6 -biznesplan >>>

7-dodatkowe wytyczne ARiMR >>>

8 - info monitor BP >>>

9-wniosek o płatność >>>

10 - Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX >>>

Zamieszczono 16.11.2021r.

Konkurs nr 1/2021

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  –  konkurs 1/2021

 

Termin składania wniosków: od 10 grudnia  2021 r. do  30 grudnia 2021 r.

Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i  instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

 

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 

Limit dostępnych środków1 957 005,84 zł/489 251,46 euro (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięć złotych  84/100/(słownie euro:  czterysta osiemdziesiąt dziewięć dwieście pięćdziesiąt jeden 46/100).

 

 Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia – 14 (czternaście).


Załączniki :

1. OGŁOSZENIE-konkursu-1_2021_infra_ kultural >>>

2. Lokalne kryteria wyboru operacji >>>

3. Wniosek instrukcja >>>

4. Karta_opisu_operacji_wzor >>>

5. Umowa z załącznikami >>>

6. Dodatkowe wytyczne ARiMR >>>

7. Załącznik nr 1 do wytycznych >>>

Zamieszczono 18.06.2021r.

KONKURS NR 3/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków: od 20 lipca 2021 r. do  10 sierpnia 2021 r.

 

Formy wsparcia:  GRANT - dofinansowanie JST, instytucje kultury do 63,63%, ngo do 100 %.

Wysokość grantu udzielona grantobiorcy nie może być wyższa niż  50 tys. zł.  oraz niższa niż 5 tys. zł. Limit na 1 grantobiorcę wynosi 100 tys. zł w ramach wszystkich projektów grantowych LGD okresu finansowania PROW 2014-2020.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być: JST, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

 Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.

 

Limit dostępnych środków: 300 000 zł/ 75 000 euro (słownie złotych: trzysta tysięcy,  słownie euro: siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 3 (trzy).Załączniki do pobrania:


Zamieszczono 26.02.2021r.

KONKURS NR 2/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  –  konkurs 2/2021/G

 

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2021 r. do  30 kwietnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.


Załączniki do pobrania:Zamieszczono 26.02.2021r.

KONKURS NR 1/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  –  konkurs 1/2021/G

 

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2021 r. do  30 kwietnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej- operacja grantowa


Załączniki do porbania:

1.  ogłoszenie-konkursu-1_2021_G >>>

2. WNIOSEK-o powierzenie-grantu >>>


3. karta-opisu-operacji granty >>>

4. lokalne kryteria wyboru operacji >>>

5. Wzory-zał-do-wniosku-OŚWIADCZENIA >>>

6. Wzory-zał-do-wniosku-RODO >>>

7. wzór umowy o powierzenie grantów >>>

8. Wniosek o płatność granty >>>

9. Sprawozdanie granty >>>

Zamieszczono 27.11.2020r.

KONKURS NR 1/2020/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2020 r. do  28 stycznia 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Limit dostępnych środków88 003,40 zł/22 000,85 euro (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzy złote 40/100; dwadzieścia dwa tysiące 85/100 euro).

Do pobrania:
1. 2020 G - ogłoszenie grantu >>>

2. WNIOSEK o powierzenie grantu >>>

3. Karta opisu operacji granty >>>

4. Kryteria >>>

5. Wzór umowy o powierzenie grantów >>>

6. Wniosek o płatność granty >>>

7. Sprawozdanie granty >>>

8. Wzory zał. do wniosku o powierzenie-grantu >>>

9. Załacznik do wniosku RODO klauzule 19.2 >>>

Zamieszczono 13.08.2020r.

KONKURS 2/2020

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: od 11 września 2020 r.  do 9 października 2020 r. do godz. 14.00

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.
Materiały do pobrania:


Zamieszczono 27.05.2020r.

KONKURS NR 1/2020

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2020

 

Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2020 r. do  14 lipca 2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.Materiały do pobrania:

1-1-ogłoszenie-konkursu-1 2020 pobierz >>>

2-lokalne-kryteria pobierz >>>

3-wniosek z instrukcją pobierz >>>

4-karta_opisu_operacji_wzor pobierz >>>

5-umowa z załącznikami pobierz >>>

6-biznes plan z informacją pobierz >>>

7-dodatkowe wytyczne ARiMR pobierz >>>

8 - umowa następca z załącznikami pobierz>>>

9-oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa z instrukcją pobierz>>>

Zamieszczono 25.10.2019r.

KONKURS NR 3/2019

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 3/2019

Termin składania wniosków: od 21 listopada 2019 r. do  16 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch (2) egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej.

Konkurs nr 3/2019

Materiały do pobrania:

1-ogloszenie-konkursu-3_2019 pobierz >>>

2-lokalne-kryteria pobierz >>>

3-wniosek z instrukcją pobierz >>>

4-karta_opisu_operacji_wzor pobierz >>>

5-umowa z załącznikami pobierz >>>

6-dodatkowe wytyczne ARiMR pobierz >>>

7-Załącznik nr 1 do wytycznych pobierz >>>

Zamieszczono 25.10.2019r.

KONKURS NR 4/2019

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich                              na lata 2014-2020 – konkurs 4/2019

 

Termin składania wniosków: od 21 listopada 2019 r. do  16 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch (2) egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 

Konkurs nr 4/2019

 

Materiały do pobrania:

1-ogloszenie-konkursu-4_2019 pobierz >>>

2-lokalne-kryteria pobierz >>>

3-wniosek z instrukcją pobierz >>>

4-karta_opisu_operacji_wzor pobierz >>>

5-umowa z załącznikami pobierz >>>

6-dodatkowe wytyczne ARiMR pobierz >>>

7-Załącznik nr 1 do wytycznych pobierz >>>

Zamieszczono 27.09.2019r.

KONKURS NR 1/2019/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 31 października 2019 r. do  22 listopada 2019 r.

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Limit dostępnych środków: 206 190,91 (słownie: dwieście sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 91/100).

Konkurs nr 1/2019/G

Materiały do pobrania:

1. 2019 ogłoszenie grantu - pobierz >>>

2. WNIOSEK o powierzenie grantu  - pobierz >>>

3. Karta opisu operacji granty -  pobierz >>>

4 Kryteria - pobierz >>>

5 Wzór umowy o powierzenie grantów - pobierz >>>

6 Wniosek o płatność granty - pobierz >>>

7 Sprawozdanie granty - pobierz >>>

8 Wzory zał. do wniosku o powierzenie grantu - pobierz >>>

9. Załacznik do wniosku RODO klauzule 19.2 - pobierz >>>

Zamieszczono 27.08.2019r.

Biznesplan rozwijanie działalności gospodarczej- aktywne tabele finansowe do przeliczeń - pobierz >>>

Zamieszczono 26.08.2019r.

KONKURS NR 2/2019

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2019

Termin składania wniosków: od 23 września 2019 r. do 22 października 2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Konkurs nr 2/2019

Materiały do pobrania:

- 1-ogłoszenie konkursu -2-2019 - pobierz

- 2-lokalne kryteria - pobierz

- 3-wniosek z instrukcją - pobierz

- 4-karta opisu operacji wzor - pobierz

- 5-biznesplan z informacją - pobierz

- 6-dodatkowe wytyczne ARiMR - pobierz

- 7-umowa z załącznikami - pobierz

- 8-umowa następca z załącznikami - pobierz

- 9-oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa z instrukcją - pobierz

Zamieszczono 08.05.2019r.

KONKURS NR 1/2019

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2019

Termin składania wniosków: od 06 czerwca 2019 r. do  05 lipca 2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit dostępnych środków: 600 000,00 zł  (słownie złotych: sześćset tysięcy).

Operacje realizowane w ramach:

Celu ogólnego LSR - 1. Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych,

Celu szczegółowego LSR - 1.1  Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru,

Przedsięwzięcia - 1.1.4 Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grup defaworyzowanych.
Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji – 12 (dwanaście).

Konkurs nr 1/2019

Materiały do pobrania:

- 1 ogłoszenie konkursu 1/2019 - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji wzór - pobierz

- 4 wniosek z instrukcj - pobierz

- 5 biznesplan - pobierz

- 6 dodatkowe wytyczne ARiMR - pobierz

- 7 umowa z załacznikami - pobierz


Zamieszczono 29.11.2018r.

KONKURS NR 2/2018/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do  28 stycznia 2019 r.

Zakres tematyczny projektu grantowego:  zachowanie dziedzictwa lokalnego

Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.
 
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne.  Konkurs dotyczy projektu grantowego – POWRÓT DO TRADYCJI.
 
Limit dostępnych środków: 91 964,00  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

Konkurs nr 2/2018/G

Materiały do pobrania:

- 1 ogłoszenie grantu tradycja - pobierz

- 2 WNIOSEK opowierzenie grantu - pobierz

- 3 karta opisu operacji - pobierz

- 4 kryteria - pobierz

- 5 UMOWA o powierzenie grantu - pobierz

- 6 Wniosek o płatność -granty  - pobierz

- 7 Sprawozdanie granty - pobierz

- 8 Wzory zał. do wniosku o powierzenie grantu - pobierz

- 9 załacznik do wniosku RODO klauzule_19.2 - pobierz

Zamieszczono 28.11.2018r.

KONKURS NR 1/2018/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do  28 stycznia 2019 r.

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Limit dostępnych środków: 63 667,00  (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Konkurs nr 1/2018/G

Materiały do pobrania:

- 1 ogłoszenie grantu - pobierz

- 2 WNIOSEK opowierzenie grantu - pobierz

- 3 karta opisu operacji - pobierz

- 4 kryteria - pobierz

- 5 UMOWA o powierzenie grantu - pobierz

- 6 Wniosek o płatność -granty  - pobierz

- 7 Sprawozdanie granty - pobierz

- 8 Wzory zał. do wniosku o powierzenie grantu - pobierz

- 9 załacznik do wniosku RODO klauzule_19.2 - pobierz

Zamieszczono 04.06.2018r.

KONKURS NR 4/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 29 czerwca 2018 r. do  27 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5,  73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł  (słownie złotych: trzysta tysięcy).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji – 6 (sześć).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 4

Materiały do pobrania:

- 1 ogłoszenie konkursu - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 biznes plan - pobierz

- 6 wniosek o płatność  - pobierz

- 7 Dodatkowe oświadczenia do wniosku - pobierz

Zamieszczono 17.05.2018r.

KONKURS NR 1/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla parafii.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalna Strategią Rozwoju mogą być tylko JST, organizacje pozarządowe i parafie.

Limit dostępnych środków: 302 253,00 zł (słownie złotych: trzysta dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy 00/100).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji – 1 (jeden).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 1


Materiały do pobrania:


- 1 ogłoszenie konkursu 1 2018 - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji wzór - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 wzór umowy z załącznikami - pobierz

- 6 wniosek o płatność z instrukcją - pobierz


Zamieszczono 17.05.2018r.

KONKURS NR 2/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalna Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Limit dostępnych środków: 683 416,24 zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście 24/100).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia – 5 (pięć).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 2

Materiały do pobrania:

- 1 ogłoszenie konkursu 2 2018 - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji wzór - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 wzór umowy z załącznikami - pobierz

- 6 wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

Zamieszczono 17.05.2018r.

KONKURS NR 3/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej.

Limit dostępnych środków: 922 409,46 zł (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięć 46/100).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia – 6 (sześć).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 3

Materiały do pobrania:

- 1 ogłoszenie konkursu 3 2018 - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji wzór - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 wzór umowy z załącznikami - pobierz

- 6 wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

Zamieszczono 08.08.2017r.

KONKURS NR 5/2017/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Termin składania wniosków: od 07 września 2017 r. do  06 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, pokój 311, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i  instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

 Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 Limit dostępnych środków: 230.000,00  (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

 Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów przyznawanych przez Radę LGD, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 5

Materiały do pobrania:

 - ogłoszenie konkursu - pobierz
 
- lokalne kryteria wyboru - pobierz
 
 - karta opisu operacji - pobierz
 
 - wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją  - pobierz
 
 - wzór umowy z załącznikami - pobierz
 
-  wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

Zamieszczono 08.08.2017r.

KONKURS NR 6/2017/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 07 września 2017 r. do  06 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, pokój 311, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  zachowania dziedzictwa lokalnego

 Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla parafii.

 Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko JST, organizacje pozarządowe i parafie.

 Limit dostępnych środków: 600.000,00  (słownie: sześćset tysięcy złotych).

 Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.plw zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 6

Materiały do pobrania:

- ogłoszenie konkursu - pobierz

- lokalne kryteria wyboru - pobierz

- karta opisu operacji - pobierz

- wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją  - pobierz

- wzór umowy z załącznikami - pobierz

-  wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

Zamieszczono 30.05.2017r.

KONKURS NR 3/2017/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 29czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej
i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Formy wsparcia: dotacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych.Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia:Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne.Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Limit dostępnych środków: 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Konkurs nr 3

 Materiały do pobrania:

- Ogłoszenie konkursu akademia

- lokalne kryteria

- Granty - WNIOSEK opowierzenie grantu

- UMOWA o powierzenie grantów

- Wniosek o płatność -granty

- karta opisu operacji wzór

Zamieszczono 30.05.2017r.

KONKURS NR 4/2017/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 29czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej
i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny projektu grantowego: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Formy wsparcia: dotacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia:Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być:organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne.Konkurs dotyczy projektu grantowego – POWRÓT DOTRADYCJI.

Limit dostępnych środków: 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Konkurs nr 4

 Materiały do pobrania:

Ogłoszenie konkursu - tradycja

- Lokalne kryteria

- Granty - WNIOSEK o powierzenie grantu

- UMOWA o powierzenie grantu

- Wniosek o płatność -granty

- karta opisu operacji wzór

- załączniki do wniosku o powierzenie grantu

Zamieszczono 28.03.2017r.

KONKURS NR 2/2017

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 27 kwietnia 2017 r. do  26 maja 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

 Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków: 800.000,00  (słownie: osiemset tysięcy złotych).

 Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowydostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.plw zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pllub telefonicznie: 91 578 43 78.

 Konkurs nr 2

 Materiały do pobrania:

Ogłoszenie konkursu


Zamieszczono 23.03.2017r.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dot. KONKURSU NR 1/2017

w zakresie biznesplanu

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
zamieszczona jest zaktualizowana INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w zakresie poddziałania 19.2 oraz inne obowiązujące wzory dokumentów.
W załączeniu zaktualizowana INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU.

- INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU - czytaj dalej >>>

Zamieszczono 06.02.2017r.

KONKURS NR 1/2017

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków: od 08 marca 2017 r. do 06 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł

Konkurs nr 1/2017

Materiały do pobrania:

-pobierz -  Ogłoszenie konkursu 1/2017 >>>

-pobierz - Lokalne kryteria wyboru operacji >>>

-pobierz - Karta opisu operacji wzór  >>>

-pobierz -  WoPP z instrukcją >>>

-pobierz - Biznesplan z informac pomoc >>>

-pobierz - Umowa z załącznikiem >>>

-pobierz - wniosek o płatność z instrukcją >>>


Zamieszczono 11.10.2016r.

KONKURS NR 2/2016

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków: od 10 listopada 2016 r. do  09 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

 Warunki udzielania wsparcia:Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Limit dostępnych środków: 1.750.000,00  (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowydostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.plw zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 2

Materiały do pobrania:

 - ogłoszenie konkursu, - pobierz
 
- lokalne kryteria, - pobierz
 
 - karta opisu operacji, - pobierz
 
 - WoPP z instrukcją , - pobierz
 
 - wzór umowy z załącznikami , - pobierz

- WoP z instrukcją, - pobierz


Zamieszczono 16.09.2016r.

KONKURS NR 1/2016

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Termin składania wniosków: od 17 października 2016 r. do  15 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

 Formy wsparcia: refundacjado 50% kosztów kwalifikowalnych (max. dofinansowanie 300.000,00 zł)

Konkurs nr 1 

Materiały do pobrania:

- Ogłoszenie konkursu, - pobierz

- kryteria - rozwijanie działalności, - pobierz

- karta opisu operacji, pobierz

- WoPP instrukcja biznes plan oświadczenie, pobierz

- WoP z instrukcją, pobierz

- wzór umowy z załącznikam pobierz

- informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznes planu pobierz

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.