Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamieszczono 25/11/2016
Szkolenie - Podejmowanie działalności gospodarczej - wskazanie dostępnych dróg rozwoju.
 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowaław dniu 24 listopada 2016 r.,dla 40 osobowej grupy,szkolenie nt.działalności gospodarczej. Większość uczestnikówwcześniej brała udział w szkoleniu dotyczącym sporządzania wniosku i biznesplanuw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Szkolenie miało na celu przybliżenie zagadnień dotyczących podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej orazzainspirowanie uczestników do podjęcia działalności,  wskazanieim możliwości dofinansowania oraz źródeł, które pozwolą rozszerzyć wiedzę w różnych zakresach związanych z tą działalnością.Autoprezentacji i swoimi doświadczeniami w zakresie zakładania i prowadzenia firmy podzieliła się osoba,która ma zarejestrowaną działalność usługową od ponad dwóch lat.
Zakres tematyczny szkolenia to:pomysł na firmę; osoba fizyczna – firma jednoosobowa; inne formy działalności gospodarczej; dlaczego zakładasz firmę?; plusy i minusy indywidualnej działalności gospodarczej; samozatrudnienie; formy opodatkowania działalności gospodarczej; podstawowe zasady marketingu; badanie rynku; internet; reklama; marketing bezpośredni; public relations, sprzedaż i promocja sprzedaży; wystawy i pokazy; jak rozpocząć działalność eksportową?.
Zadanie zrealizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/11/2016
Warsztaty LGD w zakresie przygotowania dokumentacji wspólnego  międzynarodowego projektu współpracy ”Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. 
Pracownicy biura Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych dotyczących przygotowania dokumentacji  w celu złożenia wspólnego  międzynarodowego projektu współpracy. Szkolenie odbyło się 17 listopada 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska w Świebodzinie. Na warsztatach obecni byli pracownicy biur LGD, które wspólnie będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach projektu współpracy ”Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. Wypełniano wniosek zgodnie z instrukcją oraz Rozporządzeniem MRiRW z dnia 19 października 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Szczegółowo analizowano: budżet projektu, harmonogram poszczególnych zadań i zapisy umowy partnerskiej.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/11/2016
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie zorganizowało dwa szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego nt. „PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Pierwsze szkolenie odbyło się 27 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, a drugie 9 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Pyrzyce
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/11/2016
Zapraszamy na szkolenie - Podejmowanie działalności-gospodarczej  wskazanie dostępnych dróg rozwoju.
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Termin szkolenia24 listopada 2016 r., godz.900
Metodyka szkolenia:  wykład, ćwiczenia, gry symulacyjne
Miejsce szkolenia: Stargard(sala wykładowa) lokal Mamma Mia ul. Generała Józefa Bema 6  (wjazd od ul. Spokojnej).
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  mailowo lub telefonicznie do dnia 21 listopada 2016 r. do godz.15.00.
 Stowarzyszenie "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju tel.91/578 43 78, e-mail – wir-lgd@wp.pl
 
Zakres tematyczny zajęć:
 
1. Pomysł na firmę;
2. Osoba fizyczna – firma jednoosobowa;
3. Inne formy działalności gospodarczej;
4.Dlaczego zakładasz firmę?;
5. Plusy i minusy indywidualnej działalności gospodarczej;
6. Samozatrudnienie;
7. Formy opodatkowania działalności gospodarczej;
8. Podstawowe zasady marketingu;
9. Badanie rynku; Internet; Reklama;
10. Marketing bezpośredni; Public relations
11. Sprzedaż i promocja sprzedaży;
12. Wystawy i pokazy;
13. Jak rozpocząć działalność eksportową?.

Zamieszczono 24/10/2016
Dziedzictwo archeologiczne terenów leśnych: ochrona, promocja, turystyka.
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Lider Pojezierza, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwie Leśnym Oddział w Szczecinie byli organizatorami 18 października 2016 r konferencji pn.” Dziedzictwo archeologiczne terenów leśnych - ochrona, promocja, turystyka”. Konferencja odbyła się w obiekcie, który otrzymał dofinansowanie w poprzedniej perspektywie z Programu Operacyjnego „Ryby” w Szkółce Leśnej Sułkowo koło Choszczna. Tematyka konferencji związana była z zabytkami archeologicznymi: kurhanami, grobowcami megalitycznymi, które zachowały się w obszarach leśnych, często w stanie nienaruszonym od tysięcy lat, będących świadectwem, że na tych terenach istniała cywilizacja. Na terenie gminy Dolice  zachowały się grobowce megalityczne, pozostałości po kulturze pucharów lejkowatych z młodszej epoki kamienia (neolitu). Megality te powstały ok. 5 tys. lat temu mniej więcej w tym samym czasie, gdy w Egipcie budowano piramidy. Megality kształtem przypominają wydłużony trapez o wymiarach   ok. 70 m długości i ok. 10 m szerokości u podstawy, pierwotnie każdy grób składał się z obstawy kamiennej uformowanej z dużych głazów narzutowych ważących czasami po kilka ton i nasypu ziemnego, którego wysokość dochodziła zapewne do kilku metrów. Według badaczy dolickie megality  były  związane z kultem przodków,    wyznaczały one prawdopodobnie granice jakiegoś dawnego terytorium plemiennego,  miały  strzec przed intruzami. W okolicznych terenach w szczególności w kompleksach leśnych zachowały się także z epoki brązu  cmentarzyska kurhanowe kultury łużyckiej. O tych niezmiernie ciekawych odkryciach mówili wykładowcy z Uniwersytetu z Poznania, Szczecina oraz z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Te tajemnicze miejsca mają duże znaczenie dla nauki, ale mogą być też ciekawą atrakcją turystyczną, miejscem edukacyjnym dla mieszkańców obszaru, uczniów szkół różnego szczebla.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/10/2016
Szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia w Pyrzycach.
W dniu 12 października 2016 r. w Pyrzycach odbyło się szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorców z możliwości pozyskania środków na rozwijanie działalności na obszarze objętym strategią. W szkoleniu wzięło udział 36 osób. Po prezentacji wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz podstawowego rozporządzenia dotyczącego przyznawania pomocy finansowej omówiony został wniosek z załącznikami o przyznanie pomocy na operacje oraz Karta opisu operacji (uczestnicy wypełniali prezentowane dokumenty). Kolejnym punktem programu było szczegółowe omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu to ważny element aplikowania o środki finansowe. Zaprezentowany został przykładowy biznesplan, uczestnicy mieli możliwość krok po kroku przeanalizowania, wspólnie z prowadzącym, planu ekonomicznego operacji. Na zakończenie odbył się test sprawdzający wiedzę.
Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 11/10/2016
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2016 r. do  09 grudnia 2016 r.

 
Materiały dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w: KONKURSY - PROW ogłoszenia + pliki 

Zamieszczono 10/10/2016
Pierwsze szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia odbyło się w Stargardzie.
Stowarzyszenie ”WIR” w dniu 7 października 2016 r. przeprowadziło szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorców z rozwijania działalności na obszarze wiejskim objętym strategią. W szkoleniu wzięło udział 26 osób. Na początku odbyła się prezentacja wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.
Następnie omówiony został wniosek z załącznikami o przyznanie pomocy na operacje (uczestnicy wypełniali prezentowane dokumenty) oraz Karta opisu operacji (dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy). Kolejny punkt programu to szczegółowe omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu to ważny element aplikowania o środki finansowe. Zaprezentowany został przykładowy biznesplan, uczestnicy mieli możliwość krok po kroku przeanalizowanie, wspólnie z prowadzącym, planu ekonomicznego operacji. Na zakończenie odbył się test sprawdzający wiedzę.
Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 06/10/2016
Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym  strategią rozwoju lokalnego  nt. podejmowania działalności gospodarczej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramachstrategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Zapraszamy do uczestnictwa w poniższych terminach:
 27 października 2016 r. (czwartek)w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.11.00.
9 listopada (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1; rozpoczęcie szkolenia godz.11.00.
Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa -  telefonicznie /91/ 578 43 78 lub e-mailem  wir-lgd@wp.pl podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wybrane miejsce uczestnictwa w szkoleniu.
Dla  terminu 27 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24 października.
Dla  terminu 9 listopada potwierdzenie uczestnictwa do dnia 3 listopada.

Zamieszczono 06/10/2016
Zaproszenie
  
na konferencję naukową
  
Dziedzictwo archeologiczne terenów leśnych    - ochrona, promocja, turystyka
 
  
Choszczno, Szkółka Leśna Sułkowo, 18 października 2016 roku

Zamieszczono 03/09/2016
Zapraszamy do punktów konsultacyjnych Stowarzyszenia „WIR”
 
Punkt konsultacyjny w Pyrzycach- czynny  w każdą środę  w godzinach 9 00- 1530
Lokalizacja - Urząd Miejski w Pyrzycach (I piętro, pokój 146)
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
 
Punkt konsultacyjny w Marianowie- czynnyw poniedziałki i wtorki od 8 00- 1500
Lokalizacja -Urząd Gminy w Marianowie ( II piętro -biuro LGR „SIEJA”)
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
Zamieszczono 30/09/2016
Bezpłatny kurs językowy i praktyka w Irlandii
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt. projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób".
 
Szczegóły dotyczące projektu:
Zapraszamy do udziału w projekcie |Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób| dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.
W ramach projektu zapewniony jest udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zagranicznej praktyce zawodowej. 

I etap:Celem jest przygotowanie Uczestników do zagranicznej praktyki poprzez zapewnienie m.in.: 
•wsparcia psychologicznego, 
•szkoleń językowych – j. angielski, 
•przygotowania kulturowego. 

II etap:Uczestnicy wylatują na ponad 2-miesięczną praktykę zawodową do Irlandii. Efektem wsparcia będzie zdobycie międzynarodowego doświadczenia w branży, określonej indywidualnie dla każdego uczestnika w tym m.in. 
•W gastronomii (kucharz, kelner), 
•W sprzedaży (sprzedawca, pomoc sprzedawcy), 
•W biurze (pracownik biurowy), 
•W produkcji (monter, pracownik linii produkcji). 
Dodatkową zaletą będzie nauka branżowego języka angielskiego. 

III etap:Po powrocie do Polski uczestnicy skorzystają m.in. z: 
•Kursów zawodowych potwierdzonych egzaminem zewnętrznym zgodnie z odbytą zagraniczną praktyką, 
•Zorganizowanych spotkań z członami związków pracodawców. 
Dzięki temu Uczestnicy poznają swoich potencjalnych pracodawców i dowiedzą się jak przygotować się do rekrutacji, aby zakończyła się ona sukcesem. 

Do projektu może zgłosić się osoba, która spełnia następujące warunki: 
•jest osobą młodą w wieku 18-35 lat; 
•mieszka w województwie zachodniopomorskim; 
•nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo); 
•nie studiuje dziennie. 

Zapewniamy: 
•zagraniczne praktyki w Cork w Irlandii, 
•zamieszkanie, wyżywienie i koszty dojazdu na praktyki, 
•bezpłatne warsztaty oraz kursy językowe i zawodowe, 
•wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów, 
•serwis kawowy i obiad podczas zajęć, 
•bezpłatne materiały szkoleniowe. 

 Zainteresowane osoby prosimy o kontakt,  Ewelina Gielmuda, tel. 665 777 808
Zamieszczono 26/09/2016
KONGRES KOBIET Z OBSZARÓW WIEJSKICH "DZIAŁAMY - ZMIENIAMY"

 
kliknij w obraz i powiększ

Zamieszczono 26/09/2016
Rodzinny rajd rowerowy POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Integracja Lipnik i Stowarzyszeniem ”Grzędzice Jutra” zorganizowało w dniu 24 września 2016 r rajd rowerowy w którym uczestniczyło 60 osób z trzech gmin: Stargard, Chociwel, Dobrzany. Trasa wiodła od Lipnika poprzez Grzędzice, Żarowo, Lubowo, Rogowo do Poczernina. Po drodze grupa zwiedziła dwa zabytkowe kościoły w Grzędzicach i Poczerninie, o ich historii opowiedziała Pani Arleta Majewska.
W Poczerninie  na strudzonych rajdowiczów czekał już poczęstunek w postaci ciepłych napojów, kiełbaski i słodyczy. Pan  Dariusz Walter- nauczyciel WF-u z Grzędzic zorganizował wspólne konkursy sportowe w których uczestniczyli rodzice i dzieci. Każdy z uczestników otrzymał w nagrodę słodycze. Uczestnicy rajdu odpowiadali na wylosowane pytania związane z historycznymi kościołami i miejscowościami o których mówiła Pani Arleta. Dla zwycięzców były kalendarze i torby.     
Pogoda i humory dopisały, myślę, że rodzice wraz z dziećmi mile spędzili czas, wszystkim organizatorom dziękujemy za fajną zabawę.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/09/2016
Szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze 14 gmin Stowarzyszenia i zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Szkolenia odbędą się  w dwóch terminach:
07 października (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia o godz.12.00.
12 października (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1; rozpoczęcie szkolenia o godz.17.00.
Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa- telefonicznie /91/ 578 43 78 lub e-mailem wir-lgd@wp.pl podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wybrane miejsce uczestnictwa w szkoleniu.
Dla  terminu 07 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 04 października.
Dla  terminu 12 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 07 października.  czytaj całość >>>
Zamieszczono 22/09/2016
Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania  spotkali się w Łobzie w spawie biznesplanów.
W dniu 20 września 2016 r. Federacja LGD Pomorza Zachodniego (w budowie) przy współpracy  z LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zorganizowali spotkanie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w tym również Rybackich LGD, którego  głównym celem było omówienie biznesplanów. Grupa przedstawicieli lokalnych grup działania,  w dniu 2 września 2016 r., uczestniczyła w szkoleniu z zakresu oceny zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Pani Agnieszka Brodowska kierownik Biura LGD –„Powiatu Świdwińskiego"  omówiła prezentację z ww. szkolenia i kolejne rozdziały biznesplanu a inni uczestnicy szkolenia w Poznaniu podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Działanie to ma szczególne znaczenie we wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych w zakresie Leadera w ramach inicjatywy RLKS Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020, gdyż znaczna część środków na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju jest przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie aktywności zawodowej mieszkańców LSR, w tym tworzenie miejsc nowych pracy i rozwijanie istniejących firm.
Szkolenie przyczyniło się do podniesienia kompetencji pracowników biur lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nich zadań, w szczególności świadczenia skutecznego doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców.
Następnym punktem spotkania było omówienie przez Wiceprezesa Urzędującego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusza Kostkę najważniejszych informacji ze szkolenia z Interregu 5a, które odbyło się w Szczecinie.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/09/2016
W Pyrzycach na zbiorniku Sicina odbyły się Zawody Wędkarskie im. Jana Procha.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowali w dniu 18 września 2016 r. towarzyskie zawody wędkarskie. Pogoda sprzyjała uczestnikom chociaż powietrze rano było bardzo rześkie. Ale jak to mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch, poranny chłód wędkarzy nie przestraszył, zajęli wyznaczone stanowiska i rozpoczęło się łowienie. W zawodach dozwolone były wszystkie metody dopuszczone przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na jedną wędkę lub spinning.
Uczestnikami zawodów, łącznie 65 osób, byli członkowie Okręgu PZW Szczecin. Z obszaru Lokalnej Grupy Działania „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju było 20 osób. Zwycięzcami zawodów o największa rybę byli:
I miejsce – Pan Borkowski Henryk, złowił leszcza 650g.
II miejsce – Pan Ryszard Ornat
III miejsce – Pan Łukasz Potkański
Zawody zakończyły się poczęstunkiem, wręczeniem pucharów, pamiątkowych koszulek i czapeczek oraz niekończącymi się opowieściami o złowionych duuużych rybach.
Operacja  współfinansowana w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/09/2016
Rada Stowarzyszenia „WIR” przygotowana do oceny wniosków o dofinansowanie.
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  w dniu 15 września 2016 r. zorganizowało szkolenie  dla Rady, Zarządu i Mężów Zaufania w zakresie doskonalenia wiedzy i umiejętności pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Na początku spotkania odbyła się prezentacja pt. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 – 2023 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Omówiono szczegółowo Regulamin Rady z załącznikami, w tym m.in.: deklarację poufności i bezstronności, oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami, rejestr interesu członków Rady, kartę oceny zgodności operacji  z LSR. Ponadto zaprezentowano i omówiono  Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów z poszczególnych zakresów, zasady naboru i oceny wniosków oraz realizacji celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów a zwieńczeniem szkolenia było przeprowadzenie testu kompetencyjnego sprawdzającego wiedzę uczestników. Test został zaliczony pozytywnie.
Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/09/2016
Przedstawiciele jednostek sektora publicznego już przeszkoleni.
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  w dniu 14 września 2016 r. zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli sektora publicznego 14 gmin – członków Lokalnej Grupy Działania. Szkolenie dotyczyło poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020” i z procedurami oceny wniosków. Przeprowadzono warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz omówiono załączniki do wniosku w tym Kartę opisu operacji. W ramach szkolenia dla każdego z uczestników przygotowano komplet materiałów oraz serwis kawowy. Zwieńczeniem szkolenia było przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę uczestników, który został zaliczony pozytywnie przez wszystkich uczestników.
Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER”  objętego PROW na lata 2014-2020”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/09/2016

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 17 października 2016 r. do  15 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej
 
Formy wsparcia: refundacjado 50% kosztów kwalifikowalnych (max. dofinansowanie 300.000,00 zł)

 
Materiały dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w: KONKURSY - PROW ogłoszenia + pliki 

Zamieszczono 17/09/2016
Stowarzyszenia i Fundacje
z terenu Powiatu Stargardzkiego
 
W Polsce średnio, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Niestety – co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego - tego dawcy nie znajduje. 
Statystyki nie napawają nadmiernym optymizmem, dlatego też, by pomóc chorym na białaczkę, dla których często jedyną szansą jest przeszczep od dawcy niespokrewnionego, uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2016 r. (sobota) odbędą się obchody IV Powiatowego Dnia Dawcy Szpiku. czytaj dalej >>>
Zamieszczono 17/09/2016
Spotkanie partnerów projektów  współpracy w dniu 8 września 2016 roku.
Dwa projekty współpracy były tematem spotkania koordynatorów w siedzibie LGD Brama Lubuska w Świebodzinie - projekt współpracy międzynarodowej Młodzieżowa Akademia Komunikacji oraz projekt współpracy PolskieTrasy.pl. Uczestniczący w spotkaniu partnerzy omówili projekt umowy, budżet projektu, szczegóły techniczne realizacji projektu  MAK oraz regulamin konkursu Mam Talent Dziennikarski. Potem główny koordynator projektu współpracy PolskieTrasy.pl przedstawił założenia projektu, jego cele, kwestie formalne a także propozycje sposobów jego realizacji.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/09/2016
Udział w międzynarodowej konferencji na Litwie.
Dzięki dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z obszarów LGD naszego województwa w tym ze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,  w dniach 02.09.2016 – 05.09.2016 r. uczestniczyli  w Wilnie w konferencji pn.”Rok społeczności lokalnych”. W programie konferencji były panele dyskusyjne na temat kształtowania postaw obywatelskich, rozwoju społeczności lokalnej i samorządności na Litwie, możliwości rozwoju biznesu,  zorganizowano także  targi nawiązywania kontaktów. Litewskie Lokalne Grupy Działania na swoich stoiskach przedstawiały projekty zrealizowane w poprzedniej perspektywie. W drugim dniu spotkania  został omówiony projekt współpracy” Jieskrenda”, strona litewska pokazała również swoje przykładowe projekty zrealizowane w latach 2007-2014 w ramach programu LEADER .  
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/09/2016
UWAGA Rybacy i inni zainteresowani  !!!
Jest  oczekiwane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Rozporządzenie jest zamieszczone w zakładce PORiM, podzakładka legislacje.
Zamieszczono 12/09/2016
UWAGA !!!
Zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Rozporządzenie zamieszczone w zakładce PROW na lata 2014 -  2020, podzakładka legislacje.
Zamieszczono 05/09/2016
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjne działaczy wędkarskich połączone z towarzyskimi " Zawodami wędkarskimi im. Jana Procha"  czytaj całość
Zamieszczono 23/08/2016
Szkolenie i warsztaty
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza Radę, Zarząd i Mężów Zaufania na szkolenie i warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Nabór i ocena wniosków oraz realizacja celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin - 15 września 2016 r., sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, rozpoczęcie godz. 12.00.
Grupa szkoleniowa: Rada,  Zarząd, Mężowie Zaufania i pracownicy biura.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
  1. Prezentacja - LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju na lata 2016 – 2023. Cele i wskaźniki.
  2. Omówienie Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” i poszczególnych załączników do regulaminu, w tym:
1)      Podział zadań i zakres odpowiedzialności organów LGD dotyczących operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
2)      Deklaracja poufności i bezstronności,
3)      Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami,
4)      Rejestr interesów członków Rady,
5)      Karta oceny zgodności operacji  z LSR,
6)      Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów.
  1. Procedury wyboru i oceny operacji. 
  2. Omówienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji.
  3. Praca uczestników szkolenia z dokumentami sporządzanymi przez członków Rady. Ocena przykładowego wniosku.
  4. Przeprowadzenie testu kompetencji sprawdzającego wiedzę.
Zamieszczono 23/08/2016
Informacja o wyborze Mężów Zaufania
 Stowarzyszenie ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje, że Uchwałą nr 5/14/2016 Zarządu Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju z dnia 17.08.2016 r. powołano do pełnienia funkcji Mężów Zaufania następujące osoby:
1) Danuta Żygadło
2) Dorota Miśkiewicz
 Podstawowym celem tej funkcji będzie czuwanie nad pracami Rady – organu decyzyjnego Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, a w szczególności nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej w zakresie złożonych wniosków w poszczególnych naborach.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego