Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamieszczono 16/03/2018
WARSZTATY WIELKANOCNE-OZDOBY ŚWIĄTECZNE

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo w partnerstwie z Gminą Marianowo w ramach projektu GRANTOWEGO pt ” KULTYWOWANIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH W GMINIE MARIANOWO” będzie organizowało warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców z gminy MARIANOWO w miejscowości Gogolewo.
Zamieszczono 14/03/2018
Kolejni nasi beneficjenci podpisali umowy na realizację projektów z unijnym wsparciem z programu PO RYBY 2014-2020.
Operacje z zakresu tworzenia, rozwoju i wyposażenia publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką realizować będą Gmina Stargard – Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie, Gmina Suchań – Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku oraz Gmina Warnice – Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej – placu zabaw, siłowni zewnętrznej nad J. Miedwie w Wierzbnie.
Z zakresu wspierania rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa firma Stacja obsługi FIAT K. Piątek Ośrodek usług psychologicznych Krzysztof Piątek realizować będzie operację: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie wędkarskiej izby pamięci wraz z budową małej architektury związanej z rybołówstwem nad jeziorem Chojniczka w miejscowości Waliszewo gmina Ińsko, natomiast Jacek Matyjasik Firma Handlowo-Usługowa realizować będzie operację: Zakup ciągnika wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu dywersyfikacji, wzrostu i stabilizacji dochodów firmy z zakresu wspierania restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia.

(foto Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/03/2018
Szkolenie z wniosku o płatność z zakresu projektów grantowych.

8 marca odbyło się szkolenie grantobiorców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w ramach konkursu nr 3/2017, 4/2017 na operację z zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Tematyka szkolenia obejmowała zasady rozliczania wniosku o płatność i składania sprawozdania z realizacji operacji. Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym wiedzę.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/03/2017
Zamieszczono 12/03/2017
Zamieszczono 07/03/2018
OGŁOSZENIE
 
Zapraszamy na XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "WIR" Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
Termin   - 22 marca 2018 r. godz. 13.00
Lokalizacja - Pałac nad Jeziorem, Chociwel, ul. Szkolna 4a

Zamieszczono 06/03/2017
Zamieszczono 01/03/2018
Szkolenie z wniosku o płatność z zakresu projektów grantowych.
 
Zapraszamy na szkolenie grantobiorców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w ramach konkursu nr 3/2017, 4/2017 na operację z  zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
W szkoleniu mogą uczestniczyć inne osoby zainteresowane, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w biurze WIR.

Zamieszczono 01/03/2018
Konsultacje zmian w strategii i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD
W dniu 20 lutego 2018 r. odbył się konsultacje w zakresie zmian i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD oraz planowania strategicznego i ewaluacji strategii. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele organów decyzyjnych LGD (Zarząd, członkowie Rady LGD), przedsiębiorcy, przedstawiciele JST i ngo oraz mieszkańcy obszaru objętego LSR i pracownicy biura.
Zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyło się spotkanie konsultacyjne i warsztaty w ramach ewaluacji on-going, które przeprowadzane będą począwszy od 2018 r. corocznie a celem ich będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Po prezentacji podsumowującej dotychczasową realizację LSR Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie  i działań Lokalnej  Grupy Działania  wraz z komentarzem na temat zmian o sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD odbył się warsztat w sześciu blokach tematycznych i dyskusja wokół poniższych pytań:
a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR jest zadowalająca?
c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska  Inicjatywa Rozwoju?
e. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
f. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 
Głównym celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii.  Zgodnie z założeniami rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów były również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie oraz będą stanowiły wkład w ewaluację ex-post.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/02/2018
Zawarto pierwsze umowy z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
W piątek 16 lutego 2018 r. zostały podpisane pierwsze umowy z Programu Rybactwo i Morze, które będą realizowane na obszarze Stowarzyszenia „WIR”.
- Cieszę się, że kolejne środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” pomogą zachodniopomorskim beneficjentom w realizacji różnych ciekawych inicjatyw. Życzę wszystkim szybkiej realizacji swoich działań i dobrych, solidnych wykonawców – mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
Wiata, stoły piknikowe, boisko do gry w siatkówkę czy miejsce na ognisko to przykłady działań, które zostaną wykonane w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko, położonego w miejscowości Ziemomyśl B (gm. Dolice). Unijne wsparcie tego projektu to 100 tys. zł. Wszystko po to, aby promować atrakcyjność turystyczną miejscowości, a także stworzyć miejsca służące integracji i aktywizacji lokalnej społeczności. Blisko 100 tys. zł wsparcia pomoże stworzyć nowe miejsce do wypoczynku dla mieszkańców Babina (gm. Bielice). Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi, znajdującej się przy jeziorze Babińskim, usprawni komunikację, a nowy drewniany pomost będzie pełnił funkcję punktu widokowego. Na terenie wypoczynkowym pojawi się także tablica informująca o walorach przyrodniczych jeziora.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/02/2018
Umowy na projekty grantowe podpisane
 
W dniu 08 lutego 2018 r. Stowarzyszenie podpisało dwie umowy na projekty grantowe na prawie 145 tys. zł.Pierwszy projekt obejmuje 8 działań w ramach  grantu– „POWRÓT DO TRADYCJI” z zakresu tematycznego- zachowanie dziedzictwa lokalnego. Granty będą realizowane od lutego 2018 r.do stycznia 2019 r. w gminach: Chociwel, Bielice, Stargard, Marianowo, Ińsko i Dolice. Będą to głównie szkolenia, warsztaty, działania edukacyjne, kulturalne czy społeczne integrujące oraz aktywizujące mieszkańców, a także kultywujące dawne polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy. Drugi projekt to 13 zadań z  grantu„AKADEMIA WOLNEGO CZASU” w ramach  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W ramach grantu będą m.in. wyjazdy studyjne i  imprezy  integracyjne oraz aktywizujące lokalne społeczeństwo. Wydarzenia realizowane będą od marca 2018 r. do listopada 2018 r. na obszarze Stowarzyszenia.
Podczas podpisywania umów Pani Elżbieta Rink, prezes Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju powiedziała, cyt.:
„Nasze dziedzictwo kulturowe jest tak różnorodne i ciekawe, że trzeba o nim mówić i chwalić się nim. Ważna jest także integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Bardzo się cieszymy, że możemy być pośrednikiem w przekazywaniu tych małych grantów. To najważniejsze pieniądze dla naszych małych organizacji”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 09/02/2018
OGŁOSZENIE
– konsultacje w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza mieszkańców,podmioty gospodarcze i społeczne do udziału w konsultacjach dotyczących zmian Lokalnej Strategii Rozwoju / procedur wyboru i oceny operacji/regulaminu.
Propozycje zmian w dokumentach zamieszczonokolorem czcionki czerwonym lub niebieskim.
Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian) trwają do 25lutego 2018 r.
Prosimy o zgłaszanie propozycji e-mailem na adres wir-lgd@wp.pl. Omówienie proponowanych zmian i ciąg dalszy konsultacji odbędzie się na spotkaniu wdniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, zapraszamy Państwa na spotkanie.

Do pobrania :

5. LSR proponowane zmiany  >>>
 
Zamieszczono 09/02/2018
 Konkursu „Granty sołeckie 2018”
 
 
 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs pn. GRANTY SOŁECKIE.
Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.
Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. wersję papierową Zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisaną przez wójta lub burmistrza, skarbnika i właściwego sołtysa,
2. wersję elektroniczną (skan wersji papierowej, w formacie pdf).
 
Zgłoszenia do konkursu (jedno Zgłoszenie w jednej przesyłce) zawierające wersję papierową oraz elektroniczną należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin.
 
Decyduje data stempla pocztowego.
 
w terminie: do 28 lutego 2018 roku
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-208; 91 44-10-216 , e-mail: btoszek@wzp.plmplocharski@wzp.pl
 
 
Zamieszczono 08/02/2018
Zaproszenie na warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
               
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: członków Zarządu, członków Rady LGD, Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Termin spotkania 26 lutego 2018 r.  (poniedziałek), początek godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 (II piętro). Czas trwania warsztatu 5 godzin.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie  będzie organizować warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te będą też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

 Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami, które będą pomocne podczas realizacji warsztatu.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 20 lutego 2018 r. mailowo na adres wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 578 43 78

W załączeniu program warsztatów i materiały.
 
Zamieszczono 07/02/2018
SPRAWOZDAWCZOŚĆ  RYBAKÓW za 2017 r.

Uprzejmie przypominamy rybakom i zakładom przetwórstwa rybnego o obowiązku złożenia sprawozdań w 2018 roku.

1) Na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW 22 i RRW 23 za 2017 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23). Obowiązujące terminy złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2018 r., natomiast RRW-23 to 31 maja 2018 r.

2) Na stronie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni (MIR) jest aktualny kwestionariusz statystyczny RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za 2017 rok. Termin złożenia do 30 marca 2018 r.

Link do strony z kwestionariuszami do pobrania: http://mir.gdynia.pl/formularze-rrw/

Zamieszczono 29/01/2018
Gmina Stare Czarnowo bogatsza o nowe centrum edukacyjno-kulturalne
Dla wielu była marzeniem. Teraz służyć będzie mieszkańcom. Nowa wiejska świetlica - bo o niej mowa - powstała w Kartnie. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w sobotę,27 stycznia 2018 roku. W uroczystości udział wzięlim.in. wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska i wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
Zgodnie z zapowiedziami prace budowlane zakończono z końcem2017 roku. Po wszystkim odbiorach technicznych nowa infrastruktura gotowa jest do otwarcia i użytku. Świetlica w Kartnie to kolejne miejsce integracji, nauki i wypoczynku w gminie Stare Czarnowo.


Zamieszczono 22/12/2017
Imprezy sportowe pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W trzech gminach członkowskich Stowarzyszenia odbyły się imprezy sportowe organizowane pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, które finansowo wspierało i współorganizowało Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Suchania odbył się dnia 18 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu a wcześniej w listopadzie odbyły się dwie imprezy: Turniej piłki nożnej dzieci z rocznika 2005 i młodszych - 18 listopada o godz.10 w Szkole Podstawowej w Małkocinie i Mistrzostwa Gminy Chociwel w tenisie stołowym - 25 listopada godz. 10.00 w Hali Widowiskowo Sportowej w Chociwlu.
Rywalizacja sportowa w ramach turniejów tenisa i piłki nożnej dostarczyła uczestnikom wiele emocji. Uczestnicy zostali nagrodzeni.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/12/2017
Konkurs „WYPIEKI, WYROBY, POTRAWY BOŻONARODZENIOWE”

W miejscowości Żarowo w świetlicy wiejskiej 14 grudnia 2017 r. odbył się konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w którym uczestniczyły Koła Gospodyń z obszaru LGD: KGW Gogolewo-Dalewo, KGW Długie, Gminne KG w Chociwlu, KGW Nosowo, KGW Reptowo, KGW Żarowo, dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „Samba” i Stowarzyszenie „Jaskółka” z Zaborska. Ponadto do uczestnictwa w konkursie ze swoimi potrawami zgłosiły się osoby indywidualne: Krystyna Sołoducha z Dobrzan, Agata Pater i Weronika Szagdaj z Żarowa. Poza konkursem swoją potrawę – sałatkę jarzynową zaprezentował najmłodszy uczestnik Tomasz Obarzanek Dobrzan oraz dwie nalewki ze śliwek i cytrynówkę Dariusz Krysiak.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 05/12/2017
Zamieszczono 28/11/2017
ZAWIADOMIENIE

Informujemy o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, złożonych w ramach konkursu nr 7/2017.
2- dniowe posiedzenie Rady odbędzie się 5 i 6 grudnia 2017 r. (wtorek i środa).
Początek posiedzenie 5 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00.
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.

Zamieszczono 16/11/2017
Szkolenie „Podstawy prawne do prowadzenia działalności agroturystycznej – aspekty prawno-finansowe”.

W ubiegłą środę, 15 listopada 2017 r. w Pensjonacie „Florentyna” w Obrycie - Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardziewe współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowali szkolenie na temat „Podstaw prawnych do prowadzenia działalności agroturystycznej – aspektyprawno-finansowe”. Uczestnikami byli głównie rolnicy i przedsiębiorcy.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/11/2017

Szkolenie pn. ”Podnoszenie wiedzy z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego”
Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem szkolenia w dniu 08 listopada2017 pn. ”Podnoszenie wiedzy z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego”. Uczestnikami szkolenia byli członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i gmin członkowskich.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 08/11/2017
REGULAMIN KONKURSU
„WYPIEKI, WYROBY, POTRAWY BOŻONARODZENIOWE”CEL KONKURSU

1.Wyłonienie najbardziej atrakcyjnej potrawy w trzech kategoriach:

a) I kategoria WYPIEKI
b) II kategoria WYROBY
c) III kategoria POTRAWY.

Zamieszczono 08/11/2017
Wizyta w Juchowie Farm - gospodarstwie ekologicznym i biodynamicznym.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach był organizatorem w dniach 26-27.10.2017 r.. szkolenia pn.” Możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych” w Juchowie Farm, prowadzonym przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego. Fundacja na bazie byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego prowadzi gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na powierzchni około 1 900 ha. Zgodnie z misją „W zgodzie z naturą i poszanowaniem ludzi, zwierząt oraz Ziemi” 
Zamieszczono 06/11/2017
Zamieszczono 30/10/2017
Zamieszczono 26/10/2017
ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dnia 08 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące oceny przez Radę Stowarzyszenia wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2017 Zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnych.

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dnia 08 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 10:30 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące oceny przez Radę Stowarzyszenia wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2017 w - zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

zaprasza na szkolenie
PODNOSZENIE WIEDZY Z ZAKRESU DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
i HISTORYCZNO-KULTUROWEGO
Grupa szkoleniowa: Rada Stowarzyszenia, Zarząd, pracownicy biura, przedstawiciele JST
Termin: 8 listopada 2017 r., początek godz. 11.30
Miejsce: Dom Konwersów, Kołbacz - Gmina Stare Czarnowo


Zamieszczono 13/10/2017
Zaproszenie na szkolenie
PODSTAWY PRAWNE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ
- ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE


Zamieszczono 05/10/2017
Znaszli swój WIR?”– Szlakiem cystersów
W dniu 3 października 2017 r. Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Gmina Suchań, Gmina Stare Czarnowo zorganizowali wyjazd szkoleniowy „Szlakiem cystersów”
Wyjazd szkoleniowy, którego uczestnikami byli mieszkańcy gmin Suchań, Stare Czarnowo, Chociwel, Ińsko, Dobrzany rozpoczął się zwiedzeniem Parku Dendrologicznego oraz Cmentarza Wojennego Żołnierzy Niemieckich w Glinnej. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Żelewa gdzie zwiedzano zabytkowy kościół z końca XVII wieku.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/10/2017
„Znaszli swój WIR?”– Szlakiem dziedzictwa historyczno-przyrodniczego
- rajd pieszy DOLINĄ KRĄPIELI
W dniu 30 września 2017 r. (sobota) Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla Ulikowa zorganizowali rajd pieszy pn. „Znaszli swój WIR?”– Szlakiem dziedzictwa historyczno-przyrodniczego DOLINĄ KRĄPIELI. Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy z gminy Stargard, Chociwel, Dobrzany, Kobylanka, Marianowo.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 26/09/2017
Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 26 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Stargard zorganizowało szkoleniez wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 26/09/2017
Szkolenie na temat pozyskania dofinansowania z programu operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”.

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 21 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Stargard zorganizowało szkoleniedla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych dofinansowaniem przedsięwzięć z programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Po prezentacji wybranych elementów z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. nastąpiło omówienie wniosku i załącznikówobowiązujących przy aplikowaniu o to wsparcie.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/09/2017
 „Znaszli swój WIR?”– Szlakiem cystersów

TERMIN: 3 października 2017 r. (wtorek)
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Gmina Suchań, Gmina Stare Czarnowo
PROGRAM SZKOLENIA:


Zamieszczono 15/09/2017
PROGRAM SZKOLENIA
nt. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zamieszczono 15/09/2017
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Szanowni Państwo!
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego.


Zamieszczono 13/09/2017
Giełda Procedur Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego
W dniach 7-8 września w Moryniu odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania z Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Giełda Procedur Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego”
W trakcie zajęć warsztatowych omówiono i przedyskutowano dobre praktyki w procedurach grantowych przedstawione przez Lokalną Grupę Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, procedury operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętej PROW zaprezentowane przez LGD Powiatu Świdwińskiego oraz procedury operacji własnej przedstawione przez LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 12/09/2017
 „Znaszli swój WIR?”– Szlakiem dziedzictwa historyczno-przyrodniczego
- rajd pieszy DOLINĄ KRĄPIELI

TERMIN: 30 września 2017 r. (sobota)
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Wspólnie dla Ulikowa.
PROGRAM RAJDU:
1. godz. 11.30 - zbiórka- świetlica wiejska w Ulikowie gm. Stargard,


Zamieszczono 12/09/2017
Zapraszamy na szkolenie
z zakresudofinansowańz Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze”
w ramach wdrażania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR”.

Termin szkolenia
21 września 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.11.00.

Zamieszczono 30/08/2017
KONKURS AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO” 2017


Od wielu lat Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podejmuje działania na rzecz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez organizację konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”.
Celem konkursu było:
 Wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego i turystycznego w województwie zachodniopomorskim,
 Podniesienie jakości usług poprzez wybranie i promocję najlepszych obiektów turystyki wiejskiej,
 Promocja oraz prezentacja obiektów turystyki wiejskiej, które wyróżniają się atrakcyjną i ciekawą ofertą,
 Promocja walorów województwa zachodniopomorskiego i gospodarstw świadczących usługi turystyczne.
Do tegorocznego konkursu przystąpiło 15 obiektów, które wyróżniały się m.in.: bogatą ofertą turystyczną, estetyką samego gospodarstwa i całego terenu rekreacyjnego, zdrową żywnością, ceną a także kreatywnością właścicieli i ich pasją.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach. Po dokonaniu oceny gospodarstw Komisja Konkursowa przyznała laureatom następujące miejsca i wyróżnienia w dwóch kategoriach:

Zamieszczono 30/08/2017
PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO PROJEKTU
„Znaszli swój WIR?”– Szlakiem dziedzictwa historycznego – szkolenie wyjazdowe
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z gminami: Bielice, Dolice, Marianowo i Stargard w dniu 28.08.2017 r. zorganizowało szkolenie wyjazdowe pn. „Znaszli swój WIR?” – Szlakiem dziedzictwa historycznego. Celem szkolenia było poznanie dziedzictwa historycznego Gminy Dolice, która jest członkiem Lokalnej Grupy Działania, pokazanie przykładów dobrych praktyk oraz integracja mieszkańców z gmin: Bielice, Chociwel, Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stargard. Przewodnikiem po gminie był dr hab. Marcin Majewski, dyr. Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/08/2017
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI
POPRZEZ REALIZACJĘ WARSZTATÓW
RĘKODZIELNICZYCH

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 91 479 40 69, 91 479 40 48

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć
Zamieszczono 09/08/2017
Zamieszczono 07/08/2017
Zamieszczono 28/07/2017
ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dnia 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące oceny przez Radę Stowarzyszenia wniosków złożonych w ramach:

KONKURSU 3/2017/G

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

KONKURSU 4/2017/G


Zamieszczono 10/07/2017
Znasz li swój WIR?-SZKOLENIE WYJAZDOWE-Szlakiem dziedzictwa historycznego
Termin: 28.08.2017( poniedziałek)
Organizatorzy: Stowarzyszenie”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Gminy: Dolice, Stargard, Bielice, Marianowo.

Zamieszczono 26/06/2017
Zamieszczono 26/06/2017
Zamieszczono 21/06/2017
Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów.
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 13 czerwca 2017 roku zorganizowało w ramach projektu pn. „Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 czytaj całość >>>

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 08/06/2017
Dolice CUP pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
1 czerwca na stadionie w Dolicach odbył Festiwal Piłki Nożnej chłopców rocznika 2008 i młodszych, którzy walczyli o Puchar Wójta Gminy Dolice, rozgrywany pod patronatem Starosty Stargardzkiego. Tegoroczna edycja Dolice Cup 2017 odbywała się pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W turnieju wzięło udział 8 zespołów: AP Pogoń Szczecin (3 drużyny), AP Piotra Reissa Szczecinek, UKS Dębno, Gavia Choszczno, Champions Gryfino i gospodarz Unia Dolice. Zwycięskim zespołem okazał się pierwszy zespół AP Pogoni Szczecin, który wyprzedził AP Piotra Reissa Szczecinek i UKS Dębno. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Natan Ława syn byłego piłkarza Pogoni Szczecin Bartosza Ławy, który był tez obecny na turnieju. Najlepszym bramkarzem został Max Furyk, a MVP turnieju Marcel Kwiatkowski.
Głównym organizatorem tej wspaniałej sportowej rywalizacji był GLKS „UNIA” Dolice, współorganizatorem turnieju było Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. Był to dobry dzień do świętowania przez dzieci, partnerami przy organizacji Dnia Dziecka była Gmina Dolice, członkowie Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Pomietowie, Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, Sołectwo Dolice, Stowarzyszenie Strzeleckie Batalion ze Stargardu i Profilaktyka Dolice.
Cała impreza dostarczyła dzieciom wiele emocji i wypadła wspaniale. Przygotowano bardzo dużo atrakcji m.in. dmuchawce, trampolina, fotobudka, darmowy poczęstunek, zorganizowane zabawy, pokaz Freestyle Football z warsztatami, warsztaty wojskowe ze strzelnicą i polem minowym. Pogoda dopisała i jak oceniają organizatorzy uczestniczyło w tej imprezie około 400 osób.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 08/06/2017
Wystawa prac z Galerii Sołoducha
W Starostwie Stargardzkim w dniu 31 maja 2017 r. została otwarta wystawa prac z Galerii Sołoducha zlokalizowanej w Dobrzanach, którą można oglądać przez cały czerwiec.
Wystawa prezentuje część prac powstałych podczas warsztatów plastycznych zorganizowanych w Galerii Sołoducha w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013. Galeria powstała w ramach projektu pn. „Utworzenie galerii prezentującej produkty z obszaru LGD oraz organizacja warsztatów plastycznych” w wyremontowanym stryszku i jest od 2015 r. miejscem skupiającym lokalnych artystów i miłośników sztuki. W ramach projektu w Galerii miały miejsce warsztaty plastyczne dla mieszkańców. Przez 3 miesiące, dwa razy w tygodniu, spotykała się 10 osobowa grupa osób w różnym wieku by twórczo spędzić wolny czas. Powstało bardzo wiele prac wykonanych kilkoma technikami tj.: farbami olejnymi, akrylowymi, akwarelowymi, węglem i ołówkiem. 25 marca 2015 r. w Galerii odbył się wernisaż wystawy obrazów powstałych podczas warsztatów. Już od 2 lat Galeria Sołoducha organizuje wystawy dla twórców lokalnych, a także z całej Polski. Eksponowane były prace studentów z Poznania, Wrocławia, mieszkańców Warszawy i Szczecina. Galeria współpracuje z Liceum Plastycznym w Szczecinie, Szczecińskim Towarzystwem Kultury oraz Szkołą Podstawową w Dobrzanach. Odbywają się lekcje pokazowe z j. polskiego, młodzież zwiedza wystawy, dowiaduje się jakimi technikami malarskimi można malować, na jakich podłożach i czym, a także w jaki sprzęt wyposażona jest pracownia malarska. Dwie uczennice III kl. gimnazjum przygotowywały się w Galerii, na udostępnionych przez Galerię sztalugach, do egzaminów do liceum plastycznego. W Galerii odbywają się zebrania Klubu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Zwykłego. Komisarzem Galerii jest Krystyna Sołoducha, która organizowała i prowadziła warsztaty plastyczne, organizuje wystawy, nawiązuje współpracę Galerii ze środowiskami artystycznymi. Galeria jest otwarta 2 razy w tygodniu: poniedziałek i czwartek od godz. 14.00 do 18.00.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 01/06/2017
ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dnia 14 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące oceny przez Radę Stowarzyszenia wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ.

Termin: 14 czerwca 2017 r. o godz. 12:00.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny
wniosków na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady" i stwierdzenie quorum do podejmowania
uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Przedstawienie Protokołu z otwarcia Konkursu nr 2/2017 przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru i podjęcie decyzji przez
poszczególnych członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.
7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które
mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Uzupełnienie kart oceny operacji dotyczących konkursu 2/2016.
9. Wydanie opinii w zakresie wniosków o aneksowanie umów zawartych w ramach konkursu 1/2016.
10. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Zamieszczono 30/05/2017
Zamieszczono 01/06/2017
Zamieszczono 26/05/2017
Odbyło się szkolenie na temat konkurencyjnego wyboru wykonawców usług i wniosku o płatność.

W dniu 24 maja 2017 r. w Stargardzie odbyło się szkolenie z Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla wnioskodawców którzy podpisali umowy na rozwijanie działalności gospodarczej. Pierwszym tematem był wniosek o płatność, drugim konkurencyjny wybór wykonawców usług zgodnie z zapisami rozporządzenia.
 W szkoleniu uczestniczyli oprócz wnioskodawców inni zainteresowani, którzy dokonali zgłoszenia biurze WIR.
Prowadząca omawiając pierwszy temat podkreślała najistotniejsze informacje w tym popełniane błędy dotyczące wniosku o płatność, mając na uwadze poprzedni okres finansowania, oraz podkreślała te zagadnienia, które mogą sprawić trudność. Po szczegółowym omówieniu wniosku podsumowując,
 zaprosiła do kontaktów ze Stowarzyszeniem w przypadku wątpliwości czy niejasności przy jego sporządzaniu.
Zagadnienie dotyczące konkurencyjnego wyboru wykonawców usług omówiła Pani prawnik. Podstawą do tych działań jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Podmioty, które nie podlegają przepisom prawa zamówień publicznych przy zamawianiu usług lub zakupach powyżej 20 tys. zł netto mają obowiązek zamieszczenia na stronie ARiMR zapytania ofertowego. Uczestnicy zostali szczegółowo poinformowani 
o zasadach zamieszczania zapytania i wyposażeni w materiały informacyjne.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/05/2017
Szkolenie w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców usług i wniosku o płatność.

Zapraszamy na szkolenie mikro i małych przedsiębiorców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w ramach konkursu nr 1/2016 w zakresie wsparcia finansowego na rozwój działalności. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
W szkoleniu mogą uczestniczyć inne osoby zainteresowane, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w biurze WIR.

Tematyka szkolenia dotyczy:
1. zasad sporządzania WNIOSKU O PŁATNOŚĆ na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
2. zagadnień związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców usług zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Termin szkolenia i lokalizacja - 24 maja 2017 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.1330
Zamieszczono 17/05/2017
DOLICE CUP' 2017

II Międzynarodowych Festiwal Piłki NożnejZamieszczono 28/04/2017
Przedsiębiorcy z obszaru lokalnej grupy działania Stowarzyszenia „WIR”podpisują umowy na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem PROW 2014-2020.

Umowy z naszymi trzema beneficjentami podpisał 5 maja br. w Szczecinie wicemarszałek Jarosław Rzepai są to kolejne umowy w ramach działania lokalnego kierowanego przez społeczność.
Przedsiębiorca z Dolic „PLUTA” PAWEŁ PLUTA I AGATA PLUTA SPÓŁKA JAWNA z dofinansowaniem środków unijnych rozwinie swoją działalność budując wielosezonowąnamiotową halę bankietową o powierzchni ponad 400 m2. Zostaną umieszczone w niej pamiątkowe zdjęcia miejscowości z dawnych lat, które będą promować lokalne dziedzictwo historyczne. Po otwarciu obiektu planowana jest organizacja warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem lokalnych produktów rolnych oraz konkursy plastyczne dla dzieci.Kwota dofinansowania w ramach umowy wynosi 300 000,00 zł.
W gminie Suchańpowstanie 20 dodatkowych miejsc dla seniorów w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym Rezydencja „Jaśmin” w Wapnicy. Przedsiębiorca Barbara OpawskaZAJAZD „EUROPA”w wyniku generalnego remontu nieużywanej do tej pory części budynku utworzy11 pokoi z łazienkami, świetlicę, pomieszczenie kuchenne i socjalne. Kwota dofinansowania w ramach umowy wynosi 299 826,81 zł.
Firma GRUT LESZEK ROGALEWICZ z Pyrzyc zakupi w celu rozwinięcia działalności nowoczesne maszyny tj. koparkę gąsienicową i koparko – ładowarkę. Spełniają one najostrzejsze normy emisji spalin. Zakup sprzętu przyczyni się do wprowadzenia konkurencyjnych usług przez przedsiębiorstwo.Kwota dofinansowania w ramach podpisanej umowy wynosi 238 990,00 zł
W ramach wszystkich przedsięwzięć powstaną dodatkowe miejsca pracy, które w tym okresie programowaniasą warunkiem uzyskania dofinansowania przez rozwijających działalność gospodarczą.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/04/2017
Szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego
i organizacji pozarządowych.

27 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard odbyło się szkolenie dla gmin członkowskich stowarzyszenia i organizacji pozarządowych z obszaru LGD na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego operacji zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresów:
 Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - wsparcie w ramach PROW 2014 -2020,
 Zachowania dziedzictwa lokalnego - wsparcie w ramach PROW 2014 -2020,
 Tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką – wsparcie w ramach PO RYBY 2014 – 2020.
W trakcie szkolenia omówione zostały warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Uczestnicy zapoznali się z wnioskami o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW i PO Ryby oraz sposobem ich wypełniania. Szczegółowo zostały omówione kryteria wyboru operacji w poszczególnych zakresach wsparcia. Był czas na pytania i odpowiedzi. Po zakończeniu uczestnicy napisali testy sprawdzające wiedzę z zakresu omówionych zagadnień.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 26/04/2017
ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dnia 9-10 maja 2017 r. (wtorek, środa) wtorek początek o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące oceny przez Radę Stowarzyszenia wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 w zakresie - PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: 09-10.05.2017 r. o godz. 12:00.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.

Zamieszczono 12/04/2017
W gminach Warnice i Dobrzany podpisano pierwsze umowy w województwie zachodniopomorskim, z dofinansowaniem PROW 2014-2020.

Uroczyste podpisanie umów z udziałem wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy odbyło się w gminach członkowskich Stowarzyszenia „WIR” - 10 kwietnia w gminie Warnice i 11 kwietnia w gminie Dobrzany.
To pierwsze umowy, w nowym okresie programowania 2014–2020w ramach „Leadera”, czyli działania lokalnego kierowanego przez społeczność, wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach dofinansowaniaw Grędźcu w gminie Warnice powstanie świetlica na bazie istniejących pomieszczeń, które zostaną gruntownie przebudowane i wyremontowane. Koszt realizacji operacji wyniesie 147 262,58 zł, a kwota dofinansowania z PROW to 93 703,00 zł.
W Sierakowie koło Dobrzan zostanie wybudowana nowa świetlica kontenerowa. Nowy obiekt będzie składał się z 4 kontenerów, które nie będą połączone trwale z ziemią. Koszt realizacji operacji wyniesie 198 994,00 zł a kwota dofinansowania z PROW to 126 619,00 zł.
Obie świetlicebędą służyłyaktywizacji i integracji społeczeństwa w tymorganizacji różnych imprez i spotkań,festynów, dożynek,imprez dla seniorów, spotkania świątecznych itp.Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/04/2017
Szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego
i organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza na szkolenie w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, na temat wsparcia finansowego operacji zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresu:

Zamieszczono 07/04/2017
OGŁOSZENIE
Zapraszamy na XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju
20 kwietnia 2017 r. godz. 13
Dworek Wiktoria,  Dolice, ul. Kolejowa 37

Zamieszczono 23/03/2017
Znasz li swój WIR? – SZKOLENIE WYJAZDOWE – Szlakiem Gryfitów

16 marca 2017 odbyło się szkolenie wyjazdowe „ Znasz li swój WIR?”, którego organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Wydział Turystyki i Gospodarki, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, gminy Dobrzany, Marianowo, Stargard.

Uczestnicy szkolenia poznali losy zabytkowego wyposażenia w kościele filialnym pw. św. Marii
Magdaleny w Sownie, gm. Stargard, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Odargowie – historię powstania jednego z najpiękniejszych ołtarzy w powiecie stargardzkim przeniesionego tam ze zrujnowanego kościoła w Szadzku. W świetlicy wiejskiej w Szadzku przedstawione zostały prezentacje: Stowarzyszenie „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju – „Zachowanie dziedzictwa
historycznego, przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Leadera i
zaplanowane zadania w obecnej perspektywie finansowej” , Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie – „Autokarem w przeszłość”. Formy edukacyjno-popularyzatorskie na przykładzie działalności MAH w Stargardzie oraz Dzieje zamku w Szadzku. Po prezentacjach zwiedzano izbę pamięci oraz wzgórze zamkowe w Szadzku. Po przyjeździe do Marianowa uczestnicy usłyszeli historię pocysterskiego zespołu klasztornego oraz najsławniejszej pomorskiej czarownicy Sydonii von Borck, skazanej za czary i klątwę rzuconą na ród Gryfitów. W trakcie obiadu w „Chlebowym Domu” odbył się konkurs dla uczestników szkolenia pn. „Znasz li swój WIR?”


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego