2018 - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2018

Archiwum Aktualności
Zamieszczono 14/03/2018
Zamieszczono 12/03/2018
Zamieszczono 07/03/2018
OGŁOSZENIE
 
Zapraszamy na XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "WIR" Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
Termin   - 22 marca 2018 r. godz. 13.00
Lokalizacja - Pałac nad Jeziorem, Chociwel, ul. Szkolna 4a

Zamieszczono 06/03/2018
Zamieszczono 01/03/2018
Szkolenie z wniosku o płatność z zakresu projektów grantowych.
 
Zapraszamy na szkolenie grantobiorców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w ramach konkursu nr 3/2017, 4/2017 na operację z  zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
W szkoleniu mogą uczestniczyć inne osoby zainteresowane, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w biurze WIR.

Zamieszczono 01/03/2018
Konsultacje zmian w strategii i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD
W dniu 20 lutego 2018 r. odbył się konsultacje w zakresie zmian i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD oraz planowania strategicznego i ewaluacji strategii. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele organów decyzyjnych LGD (Zarząd, członkowie Rady LGD), przedsiębiorcy, przedstawiciele JST i ngo oraz mieszkańcy obszaru objętego LSR i pracownicy biura.
Zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyło się spotkanie konsultacyjne i warsztaty w ramach ewaluacji on-going, które przeprowadzane będą począwszy od 2018 r. corocznie a celem ich będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Po prezentacji podsumowującej dotychczasową realizację LSR Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie  i działań Lokalnej  Grupy Działania  wraz z komentarzem na temat zmian o sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD odbył się warsztat w sześciu blokach tematycznych i dyskusja wokół poniższych pytań:
a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR jest zadowalająca?
c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska  Inicjatywa Rozwoju?
e. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
f. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 
Głównym celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii.  Zgodnie z założeniami rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów były również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie oraz będą stanowiły wkład w ewaluację ex-post.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/02/2018
Zawarto pierwsze umowy z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
W piątek 16 lutego 2018 r. zostały podpisane pierwsze umowy z Programu Rybactwo i Morze, które będą realizowane na obszarze Stowarzyszenia „WIR”.
- Cieszę się, że kolejne środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” pomogą zachodniopomorskim beneficjentom w realizacji różnych ciekawych inicjatyw. Życzę wszystkim szybkiej realizacji swoich działań i dobrych, solidnych wykonawców – mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
Wiata, stoły piknikowe, boisko do gry w siatkówkę czy miejsce na ognisko to przykłady działań, które zostaną wykonane w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko, położonego w miejscowości Ziemomyśl B (gm. Dolice). Unijne wsparcie tego projektu to 100 tys. zł. Wszystko po to, aby promować atrakcyjność turystyczną miejscowości, a także stworzyć miejsca służące integracji i aktywizacji lokalnej społeczności. Blisko 100 tys. zł wsparcia pomoże stworzyć nowe miejsce do wypoczynku dla mieszkańców Babina (gm. Bielice). Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi, znajdującej się przy jeziorze Babińskim, usprawni komunikację, a nowy drewniany pomost będzie pełnił funkcję punktu widokowego. Na terenie wypoczynkowym pojawi się także tablica informująca o walorach przyrodniczych jeziora.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/02/2018
Umowy na projekty grantowe podpisane
 
W dniu 08 lutego 2018 r. Stowarzyszenie podpisało dwie umowy na projekty grantowe na prawie 145 tys. zł.Pierwszy projekt obejmuje 8 działań w ramach  grantu– „POWRÓT DO TRADYCJI” z zakresu tematycznego- zachowanie dziedzictwa lokalnego. Granty będą realizowane od lutego 2018 r.do stycznia 2019 r. w gminach: Chociwel, Bielice, Stargard, Marianowo, Ińsko i Dolice. Będą to głównie szkolenia, warsztaty, działania edukacyjne, kulturalne czy społeczne integrujące oraz aktywizujące mieszkańców, a także kultywujące dawne polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy. Drugi projekt to 13 zadań z  grantu„AKADEMIA WOLNEGO CZASU” w ramach  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W ramach grantu będą m.in. wyjazdy studyjne i  imprezy  integracyjne oraz aktywizujące lokalne społeczeństwo. Wydarzenia realizowane będą od marca 2018 r. do listopada 2018 r. na obszarze Stowarzyszenia.
Podczas podpisywania umów Pani Elżbieta Rink, prezes Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju powiedziała, cyt.:
„Nasze dziedzictwo kulturowe jest tak różnorodne i ciekawe, że trzeba o nim mówić i chwalić się nim. Ważna jest także integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Bardzo się cieszymy, że możemy być pośrednikiem w przekazywaniu tych małych grantów. To najważniejsze pieniądze dla naszych małych organizacji”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 09/02/2018
OGŁOSZENIE
– konsultacje w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza mieszkańców,podmioty gospodarcze i społeczne do udziału w konsultacjach dotyczących zmian Lokalnej Strategii Rozwoju / procedur wyboru i oceny operacji/regulaminu.
Propozycje zmian w dokumentach zamieszczonokolorem czcionki czerwonym lub niebieskim.
Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian) trwają do 25lutego 2018 r.
Prosimy o zgłaszanie propozycji e-mailem na adres wir-lgd@wp.pl. Omówienie proponowanych zmian i ciąg dalszy konsultacji odbędzie się na spotkaniu wdniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, zapraszamy Państwa na spotkanie.

Do pobrania :

5. LSR proponowane zmiany  >>>
 
Zamieszczono 09/02/2018
 Konkursu „Granty sołeckie 2018”
 
 
 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs pn. GRANTY SOŁECKIE.
Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.
Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. wersję papierową Zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisaną przez wójta lub burmistrza, skarbnika i właściwego sołtysa,
2. wersję elektroniczną (skan wersji papierowej, w formacie pdf).
 
Zgłoszenia do konkursu (jedno Zgłoszenie w jednej przesyłce) zawierające wersję papierową oraz elektroniczną należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin.
 
Decyduje data stempla pocztowego.
 
w terminie: do 28 lutego 2018 roku
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-208; 91 44-10-216 , e-mail: btoszek@wzp.plmplocharski@wzp.pl
 
 
Zamieszczono 08/02/2018
Zaproszenie na warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
               
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: członków Zarządu, członków Rady LGD, Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Termin spotkania 26 lutego 2018 r.  (poniedziałek), początek godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 (II piętro). Czas trwania warsztatu 5 godzin.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie  będzie organizować warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te będą też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

 Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami, które będą pomocne podczas realizacji warsztatu.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 20 lutego 2018 r. mailowo na adres wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 578 43 78

W załączeniu program warsztatów i materiały.
 
Zamieszczono 07/02/2018
SPRAWOZDAWCZOŚĆ  RYBAKÓW za 2017 r.

Uprzejmie przypominamy rybakom i zakładom przetwórstwa rybnego o obowiązku złożenia sprawozdań w 2018 roku.

1) Na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW 22 i RRW 23 za 2017 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23). Obowiązujące terminy złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2018 r., natomiast RRW-23 to 31 maja 2018 r.

2) Na stronie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni (MIR) jest aktualny kwestionariusz statystyczny RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za 2017 rok. Termin złożenia do 30 marca 2018 r.

Link do strony z kwestionariuszami do pobrania: http://mir.gdynia.pl/formularze-rrw/

Zamieszczono 29/01/2018
Gmina Stare Czarnowo bogatsza o nowe centrum edukacyjno-kulturalne
Dla wielu była marzeniem. Teraz służyć będzie mieszkańcom. Nowa wiejska świetlica - bo o niej mowa - powstała w Kartnie. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w sobotę,27 stycznia 2018 roku. W uroczystości udział wzięlim.in. wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska i wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
Zgodnie z zapowiedziami prace budowlane zakończono z końcem2017 roku. Po wszystkim odbiorach technicznych nowa infrastruktura gotowa jest do otwarcia i użytku. Świetlica w Kartnie to kolejne miejsce integracji, nauki i wypoczynku w gminie Stare Czarnowo.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego